Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot


Solmimalla kanssamme (myöhemmin Palveluntarjoaja) suullisen tai kirjallisen toimeksiantosopimuksen asiakas (myöhemmin Palveluntilaaja) sitoutuu tilaus- ja sopimusehtoihin, jotka löytyvät kokonaisuudessaan alta.

Yleistä

Palveluntarjoaja toimeksiantosopimuksella sitoutuu toimittamaan Palveluntilaajalle sellaisen palvelun, josta osapuolet ovat joko suullisesti tai kirjallisesti sopineet. Kirjalliseksi sopimukseksi lasketaan myös sähköpostiviesteillä sovittu toimeksianto. Palveluntarjoajan tarjoamiin palveluihin voi lisäksi sisältyä erillisiä sopimusehtoja, jotka hyväksytään ja joihin sitoudutaan aina erikseen. Mikäli nuo erilliset sopimukset sisältävät näistä ehdoista poikkeavia ehtoja, sovelletaan noita ehtoja ensisijaisesti ja nämä käyttöehdot täydentävät tuota sopimusta.

Laskutus 

Palveluntilaajaa laskutetaan toimeksiannon suorittamisen jälkeen. Maksuehto laskulle on 14 päivää ja viivästyskorko laskuille on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko. 

Tilatun palvelun muokkaus- ja peruutusehdot

Toimeksiannon peruuttaminen kokonaisuudessaan sopimuksen solmimisen jälkeen voi olla mahdollista vain niissä tilanteissa, joissa Palveluntarjoaja ei ole ehtinyt aloittaa asiakkaan tilaaman palvelun tuottamista, tai sen valmistelua.

Jos toimeksiantosopimus on tehty etämyyntinä, kuluttajalla voi olla oikeus peruuttaa tämä sopimus viimeistään 14 päivän kuluessa sopimuksen hyväksymisestä. Nämä ehdot hyväksymällä osapuoli on myöntänyt toiselle oikeuden aloittaa yhteistyötä koskevat toimet heti toimeksiannon saatuaan, eli ennen mainitun peruuttamisajan päättymistä. Mikäli toimeksianto peruutetaan peruuttamisajan puitteissa, osapuolen on suoritettava Palveluntarjoajalle korvaus siihen mennessä tehdystä työstä. Mikäli toimeksianto on jo kokonaan suoritettu, osapuolella ei ole oikeutta peruuttaa sopimusta. 

Luottamuksellisuus

Osapuolen on pidettävä salassa sekä Palveluntilaajalta että kolmansilta osapuolilta saamansa toisen osapuolen liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tiedot. Kyseisiä tietoja ei saa käyttää muutoin kuin sopimuksen täyttämiseksi. Palveluntilaajalle annettava tarjous ja palvelusopimus ehtoineen sekä niihin sisältyvät suunnitelmat ja muu aineisto ovat luottamuksellisia. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös sopimuksen päätyttyä.

Vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja ei ota mitään vastuuta tuottamiensa ja luovuttamiensa sisältöjen aiheuttamista tai niiden tulkinnasta johtuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa sopimuskumppanilleen tai kolmansille aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, taloudellisista vahingoista, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä, kolmannen osapuolen vaatimuksista tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta. Palveluntarjoaja ei missään tilanteessa vastaa kummankaan sopimusosasapuolen taikka kolmansien aiheuttamista välittömistä, välillisistä, epäsuorista tai muista mahdollisista vahingoista, kuten tulon, liikevaihdon tai markkinoiden menetyksestä, palvelun keskeytymisestä, saamatta jääneestä voitosta taikka muusta niihin verrattavasta vahingosta.

Palveluntarjoaja vastaa vain törkeäksi katsottavalla huolimattomuudellaan johtuvista välittömistä vahingoista. Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä yhdessä vahinkotapahtumassa on aina enintään 500 euroa. Palveluntarjoajan enimmäisvastuu on kuitenkin aina rajattu summaan, joka vastaa Palveluntilaajan tilaamaa, kyseisestä toimeksiannosta suorittamaa hintaa, johon vaatimus liittyy. Sopimusrikkomus, virhe tai laiminlyönti palvelujen suorittamisessa ei aiheuta Palveluntarjoajalle muita taloudellisia velvoitteita kuin mitä edellä on todettu.

Tietoturvallisuudesta huolehtiminen

Osapuolet vastaavat kumpikin osaltaan tietoturvallisuudesta ja huolehtivat virustentorjunta- ja muiden suojausjärjestelmiensä kunnosta ja ajanmukaisuudesta.

Jos muuta ei erikseen ole sovittu, osapuolet saavat lähettää toisilleen sähköpostitse viestejä ja liitetiedostoja niitä salaamatta.

Tietosuoja

Toimeksiantojen suorittaminen ja tarjoaminen voi edellyttää Palveluntarjoajalta henkilötietojen käsittelyä, joka toteutetaan aina kulloinkin voimassaolevan tietosuojaselosteen mukaisesti. Nämä ehdot ja Tietosuojaseloste yhdessä muodostavat sopimuksen henkilötietojen käsittelystä.

Palveluntarjoaja säilyttää kaikkia asiakkaan antamia tietoja kattavilla tietoturvatoimenpiteillä ja tarvittaessa niitä koskevilla salassapitosopimuksilla. Tietojen tallennus ja käsittely tapahtuu turvalliseksi tunnettujen palveluntarjoajien kautta, tietoja suojataan rajatuilla pääsyoikeuksilla ja niitä käsitellään vain siinä tarkoituksessa, jota varten ne on kerätty. Kaikkia tietoja käsitellään aina luottamuksella.

Palveluntarjoaja sitoutuu varmistamaan tietoturvansa luotettavasti yleisesti hyväksytyllä tavalla ja tekee tarvittavat toimet estääkseen kolmansien osapuolten luvattoman pääsyn tietojärjestelmiinsä asianmukaisin teknisin ratkaisuin. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

Palveluntilaaja vastaa siitä, että sillä on oikeus käsitellä Palveluntarjoajalle antamiaan henkilötietoja ja muita tietoja. Mikäli Palveluntilaajalla on omia ohjeistuksia antamiensa henkilötietojen käsittelyyn, ne tulee toimittaa Palveluntarjoajalle toimeksiannon lähettämisen yhteydessä.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta ja sitä koskevien ehtojen tulkintaa tai täytäntöönpanoa koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse.

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia hintoihinsa ja palveluihinsa.